หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล องค์พระ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด 7,190 คน
ชาย 3,629 คน คิดเป็นร้อยละ 50.47
หญิง 3,561 คน คิดเป็นร้อยละ 49.53
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,649 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย      32.53       คน/ตารางกิโลเมตร
 
ตำบลองค์พระเป็นตำบลที่เก่าแก่มาช้านาน เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอเดิมบางนางบวช มี 15 หมู่บ้าน หมู่บ้านดั้งเดิมคือทุ่งมะกอก มีอายุราว 200 ปี เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงดั้งเดิม และยังมีชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงกระจายอยู่ในหมู่บ้านทุ่งดินดำ บ้านตะเพินคี่ บ้านป่าผาก บ้านกล้วย รอง ลงมาคือบ้านดงเสลาที่มีอายุเก่าแก่อีกหมู่บ้านหนึ่ง ตามคำบอกเล่าของคนพื้นที่ เดิมกล่าวว่าสมัยก่อนคนที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ต้องอาศัยใช้น้ำจากแม่น้ำที่มีจุดกำเนิด อยู่ที่ภูเขาบ้านป่าฝากในการดำรงชีพ ซึ่งสายน้ำดังกล่าวชาวบ้านเรียกชื่อว่าลำห้วยองค์พระ ด้วยความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ดังกล่าวจึงได้ตั้งชื่อตำบลในขณะนั้นว่าตำบลองค์พระ ปัจจุบันเป็นพื้นที่อำเภอด่านช้าง ระยะทางห่างจากอำเภอ 63 กิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่อพยพมาจากถิ่นอื่น แบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนมากเป็นชาวไทยทรงดำ มีภาษาพูดสำเนียงภาษาพูดส่วนใหญ่เป็นไทยทรงดำ ลาวโซ่ง ราษฎรอพยพมาจากถิ่นอื่น หลากหลาย เช่น จากจังหวัดนครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และนครปฐม
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ตั้งอยู่เลขที่ 399หมู่ที่ 9 ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180    โดยตำบลองค์พระอยู่ห่างจากอำเภอด่านช้างไปทางทิศตะวันตก ประมาณ   65 กิโลเมตร สามารถเดินทางติดต่อได้โดยทางหลวงแผ่นดิน สายปลักประดู่ ม่วงเฒ่า และถนนทางหลวงชนบท สายม่วงเฒ่า - ทุ่งมะกอก มีเนื้อที่ประมาณ    221 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 138,125 ไร่
 
 
 
  ตำบลองค์พระมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง
สลับกับภูเขาและป่าไม้ พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติ
 
 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและปศุสัตว์ พื้นที่การเกษตรมีอยู่ร้อยละ 80 ซึ่งส่วนใหญ่เพาะปลูกส่งขายตลาดไท และตลาดสี่มุมเมือง เฉลี่ยวันละ 20 ตันต่อวัน
ทำไร่ เช่น ไร่อ้อย, ไร่ข้าวโพด, ไร่มันสำปะหลัง, ไร่สัปปะรด
ทำสวนผัก เช่น ผักคะน้า, หัวหอม, คื่นฉ่าย
ทำสวนผลไม้ เช่น สวนมะม่วง, สวนมะขาม, สวนฝรั่ง
ทำสวนยางพารา
เลี้ยงสัตว์ เช่น โค, เป็ด, ไก่
ค้าขาย
รับจ้าง
ผลผลิตและรายได้ประชากรในเขตตำบลองค์พระมีรายได้เฉลี่ย คนละ 4,500 – 6,000 บาท/เดือน
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ จัดตั้งตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกมาจากสภาตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ใน 7 ในเขตอำเภอด่านช้าง
 
 
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  ทิศใต้ ติดกับ อบต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี  
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
  ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี  
 
 
 
จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 9 หมู่บ้าน ได้แก่
 
  หมู่ที่ หมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวนครัวเรือน  
  1 บ้านทุ่งมะกอก 724 639 1,417 510  
  2 บ้านดงเสลา 528 530 1,058 408  
  3 บ้านวังโหรา 365 317 682 306  
  4 บ้านไผ่สีทอง 304 329 633 294  
  5 บ้านหนองมะเขือขื่น 342 356 698 233  
  6 บ้านห้วยจระเข้ 173 168 341 119  
  7 บ้านน้ำตกไทรทอง 307 303 610 194  
  8 บ้านเขาใหญ่ 351 338 689 264  
  9 บ้านเขาธง 353 527 1,062 321  
    รวม 3,629 3,561 7,190 2,649  
*****ที่มา : สำนักงานทะเบียนราษฎร อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557*****
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929,
       086-751-0930
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10