หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561– พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่องการประกวดแข่งขันกระทง ประเภทสวยงาม ปี [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่องการประกวดแข่งขันกระทง ประเภทความคิดสร้า [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่องผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ รางวัลขวัญใจประ [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่องผลการประกวดหนูน้อยนพมาศ ปี 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 2 
งบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 13 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 4 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำ [ 5 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 33 
ขอเชิญเที่ยวชมงานงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี2562 วันที่11 พฤศิกายน 2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 5 
ประกาศหนูน้อยนพมาศ [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ใบสมัครหนูน้อยนพมาศ [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ใบสมัครประกวดกระทง [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 10 
ประกาศประกวดกระทง [ 24 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 12 
รายงานการเงินประจำปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 38 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดื [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 69 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำ [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 54 
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 60 
 
 
 
สพ 0023.3/ว22836 เร่งรัดตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ ฝายชะลอน้ำ หรือคันกั้นน้ำที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งานโดยเร็ว [ 20 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22838 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  [ 20 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว3013 1-ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตลาดในพื้นที่ [ 19 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว3013 2-ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลตลาดในพื้นที่ [ 19 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22596 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา [ 19 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22595 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา  [ 19 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22705 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22678 ประชาสัมพัธ์เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี [ 19 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22703 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมารตฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว3012 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเก็บรวบรวมและจัดส่งกล่องยูเอชทีให้กับโครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ 2019 [ 19 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว3014 โครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 19 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว 22710 การปิดบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 19 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 3015 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท.ฯ [ 19 พ.ย. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 22582 การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค และการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  [ 19 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.1/ว3002 การรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 18 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.1/ว3001 การรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ 18 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22587 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว [ 18 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22576 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22598 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 18 พ.ย. 2562 ]     
สพ0023.3/ว22579 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน [ 18 พ.ย. 2562 ]     
 
 
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 19 พ.ย. 2562 ]ซื้อถ้วยรางวัลในการประกวดตามโครงการสืบสานประเพณีลอ [ 8 พ.ย. 2562 ]จ้างเหมาดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 2562 [ 8 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณี [ 8 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานตามโครงการสืบสานประเพณี [ 8 พ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำ [ 7 พ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2562 จนถึงปิดภาค [ 30 ต.ค. 2562 ]เช่าห้องพักเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กเล็กระหว่างกา [ 9 ต.ค. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 2 เ [ 1 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบ [ 25 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอ [ 25 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง องค์การบ [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้ [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ องค์การบริ [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อแผงกั้นจราจร ขนาด 1 x 2 เมตร แบบมีล้อ จำนวน 6 [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง (สำน [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง [ 23 ก.ย. 2562 ]ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ [ 23 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่ [ 23 ก.ย. 2562 ]ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 ก.ย. 2562 ]

 
 
 
 
แจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัย ที่ต้องเข้ารับการอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ. 2561 " รุ่นที่ 4-12 กศ. มท 0816.4/ว4737  [ 20 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 2 สน.บถ. มท 0809.4/ว4742  [ 20 พ.ย. 2562 ]
ข้อสังเกตเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4736 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ย. 2562 ]
รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4726  [ 20 พ.ย. 2562 ]
ระบบงานจดทะเบียนพาณิชย์ที่พัฒนาและเชื่อมโยงกับระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) กพส. มท 0810.7/ว4738  [ 20 พ.ย. 2562 ]
การปรับปรุง/แก้ไข ข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4712  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 10/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4722 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว4721  [ 19 พ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อและรหัสผ่านการใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4724  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว4708  [ 19 พ.ย. 2562 ]
การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละ อปท. ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) กพส. มท 0810.7/ว4709 [แบบรายงานฯ]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและะขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4710 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 พ.ย. 2562 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4706  [ 18 พ.ย. 2562 ]
ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/ว154  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการะบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan - eMENSCR) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1-8 กยผ. มท 0815.4/ว150  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว4690  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4688  [ 15 พ.ย. 2562 ]
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในรุ่นที่ 4 กพส. มท 0810.3/ว4689  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอให้คัดเลือกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว4686 [แบบรายงานฯ]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจข้อมูล เรื่อง การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก ด่วนมาก กศ. มท 0816.4/ว4682 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.6/ว4681  [ 15 พ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริ ในจังหวัดเพชรบุรี กสว. มท 0820.2/ว4660  [ 14 พ.ย. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ภาคเรียนที่ 2/2562 และขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์ปฏิทินโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4622  [ 14 พ.ย. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าน้ำประปา) กพส. มท 0810.8/ว4648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 พ.ย. 2562 ]
 
 
 
อบต.ห้วยขมิ้น อย่าลืมเรานัดกัน วันที่ 7 ธันวาคม 2562 ห้วยขมิ้น มินิมาราธอน 2019 วิ่งด้วยใจ ไปด [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 40 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ [ 20 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ยุ้งทะลาย โครงการทอดผ้าป่าถังขยะเปียกในครัวเรือน [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.เจดีย์ ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นขอ [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปา และเปลี่ยนท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านป่าเลา [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง จาก [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านช้าง ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2562 [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดอุุบัติเหตุบนท้องถนนในตำบลพิหารแดง [ 19 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านช้าง ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านการจัดเก็บภาษี 2563 [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ้านช้าง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการปรับปรุงระบบ [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านช้าง กิจกรรมจิตอาสา ตำบลบ้านช้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านช้าง โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบ้านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศ [ 18 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
วิสาหกิจชุมชนบ้านดงเสลา
อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
 
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ต.ค. 2562)    อ่าน 659  ตอบ 0  
เรื่อง กองทุน * * * ้ยืมเงินระหว่างชาวบ้านกับธนาคารออมสิน (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 1767  ตอบ 1  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 620  ตอบ 0  
 
 


 
  ระยะเวลาแล้วเสร็จงานบริการสาธารณะ ของ อบต.องค์พระ ท่านคิดว่าบริการใดรวดเร็ว และประทับใจมากที่สุด
  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การจัดเก็บภาษีป้าย โรงเรือน และบำรุงท้องที่
  การขออนุญาตก่อสร้าง
  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
  รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ
  การจดทะเบียนพาณิชย์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10