หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561– พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
 
 
 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรางถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หม [ 15 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท [ 9 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 13 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท [ 8 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 20 
เผยแแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2564 [ 7 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 120 
ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญา บำรุงรักษาซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กต 4881(สำนักปลัด [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 24 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 137 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 123 
ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กพ 4178 (กองช่าง) องค์การบริหารส่วนต [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญา ซ่อมคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ โด [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 20 
ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาธารณะสุขฯ) องค์การบริหารส่วนตำบลอ [ 31 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านบวัง [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 139 
ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พ [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 22 
ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(สำนักกปลัด)องค์การบริหารส่วนตำบ [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ข้อมูลสาระสำคํญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ โ [ 27 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 19 
 
 
 
สพ0023.2/ว 2633 การยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/17697 ประกาศผลการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ประจำปี 2564  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 17687 ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซึ่งเป็นผู้แทนของเทศบาลภาคกลาง แทนตำแหน่งที่ว่าง  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 2628 แนวทางการดำเนินการ ด้านมาตรการการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – 2019 (COVID - 19)  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว17522 การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพิ่มเติม  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สพ0023.3/ว17618 ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 256465  [ 17 ก.ย. 2564 ]    
สพ0023.1/ว17552 การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่36/2564  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สพ.0023.5/ว17433 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่4(ก.ค.-ก.ย.64)เพิ่มเติม  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว17523 ประชาสัมพันธ์ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว 2600 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาด  [ 16 ก.ย. 2564 ]    
สพ 0023.3/ว2594 การตอบสำรวจการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
สพ 0023.3/ว17479 แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
สพ 0023.5/ว 17463 การเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
สพ0023.2/ว 17445 ข้อแนะนำการดำเนินการกรณ๊เทศบาลมีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างอยู่ระหว่างการดำเนินการสรรหาของ ก.ท. .pdf  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
สพ 0023.3/17425 มาตรการช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อพักชำระต้นเงินกู้กับเงินทุนส่งเสริมกิจการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
- ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
- ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแม่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
สพ.0023.5/ว17518 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
สพ.0023.5/ว17431 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ งวดที่ 4 (ก.ย.64) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
สพ.0023.5/ว17430 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.64)เพิ่มเติม (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)  [ 15 ก.ย. 2564 ]  
 
 
 


จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรี [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลางทะเบียน [ 2 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองสาธารณสุขฯ [ 31 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรี [ 30 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบ ศพด.ประเภทต่างๆ ของศูนย์พัฒน [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ(กองช่าง) โดยวิ [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน 5 รายการ โดยวิธี [ 27 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลั [ 27 ส.ค. 2564 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมเช็คระยะ 320,000 ก.ม [ 19 ส.ค. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All ln [ 19 ส.ค. 2564 ]วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) [ 16 ส.ค. 2564 ]วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) [ 16 ส.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ราย [ 11 ส.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวังไผ่ หม [ 3 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม [ 2 ส.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้า [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ [ 27 ก.ค. 2564 ]ซื้อโต๊ะทำงานแบบเหล็กพร้อมเก้าอี้สำนักงาน ศูนย์พัฒ [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หม [ 22 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิ [ 22 ก.ค. 2564 ]

 
 
 
 
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2098  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การกำหนดผลงานที่เป็นประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน สน.บถ. มท 0809.4/ว33  [ 20 ก.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการกักกันตัวในสถานที่กักกัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2113  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การประสานการปฏิบัติงานการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว2099  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2101  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-1- Antigen test self-test kits) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2106  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว32  [ 20 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา และยาเสพติดรู้เร็ว รักษาเร็ว หายเร็ว กสธ. มท 0819.2/ว2068  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/15604-15624 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว2073  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว2058 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 สน.บถ. มท 0809.3/ว2061  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2067 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว5356  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) สน.บถ. มท 0809.4/ว2059 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมและแนวทางการรับมือเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5354  [ 17 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช กสว. มท 0820.3/ว2053 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว2066  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ประกาศผลการคัดเลือก (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (Moral Development School : MDS) และ (โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณฑรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. Moral Development School : MDS) ที่มีผลงานดีเด่น ฯ กศ. มท 0816.3/ว2055  [ 17 ก.ย. 2564 ]
การนำส่งคืนเงินเหลือจ่าย ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2071  [ 17 ก.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2062 [บัญชีแนบท้าย] [เอกสารแนบ]  [ 17 ก.ย. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว125 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ก.ย. 2564 ]
 
 
 
อบต.หนองสาหร่าย เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. [ 26 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 249 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านชัฏหนอง [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.เดิมบาง ออกสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชน หมู่ 10 โครงการนักสังคมสงเคราะห์น้อย [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.ปลายนา ประชาสัมพันธ์ จาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 🚫🧴 เรื่อง ห้ามนำและใช [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.เจดีย์ ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณร [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.เจดีย์ ประกาศเทศบาลตำบลเจดีย์ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังคัน ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปั๊มสูบน้ำ หมู่ที่ ๙ บ้า [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการขยายเขตท่อเมนต์จ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เชื่อ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกกเชียง [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านป่าขี ตำ [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านพุบ่อง ต [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.บ้านกร่าง รับมอบรางวัลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการประกวด องค์กรปกครองส่วนท้องถ [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.ปลายนา ร้านค้าที่ได้ดำนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด - ๑๙ ตำบลปลายนา อำเภอศร [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมติดตั้ง สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำแบบเอนกปร [ 20 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
 
 
วิสาหกิจชุมชนบ้านดงเสลา
อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
 
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ต.ค. 2562)    อ่าน 981  ตอบ 0  
เรื่อง กองทุน * * * ้ยืมเงินระหว่างชาวบ้านกับธนาคารออมสิน (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 2079  ตอบ 1  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 964  ตอบ 0  
 
 


 
  ระยะเวลาแล้วเสร็จงานบริการสาธารณะ ของ อบต.องค์พระ ท่านคิดว่าบริการใดรวดเร็ว และประทับใจมากที่สุด
  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การจัดเก็บภาษีป้าย โรงเรือน และบำรุงท้องที่
  การขออนุญาตก่อสร้าง
  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
  รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ
  การจดทะเบียนพาณิชย์
 
 
E-Service
 
 
 
 
 


 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10