หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561– พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
 
รายงานการเงินประจำปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง เดื [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำ [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 35 
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 37 
งบการเงินประจำเดือนกันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 7 
ประกาศ เรื่อง โครงการก่อสร้างที่จะดำเนินการในพื้นที่ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม [ 27 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 57 
ประกาศ เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 5 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 23 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 5 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
งบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
รายงานผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำ [ 3 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 68 
แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 19 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยส [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 20 
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.. [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
ประกาศร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ [ 2 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 14 
 
 
 
สพ 0023.5/ว 20577 การปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS [ 18 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว 20523 ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 [ 18 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.5/ว20530 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว20434 การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว2645 โครงการฝึกอบรมบุกคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 17 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว20407 ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้ง การรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม [ 17 ต.ค. 2562 ]     
สพ 0023.3/ว20388 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 16 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว20384 แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มฝ.1 และ มฝ.2 [ 16 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว20380 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรซิสของวิสาหกิจชุมชนแนวร่วมปฏิวัติขยะสุพรรณบุรี และเปิดศูนย์เรียนรู้ผู้บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน สวนพุทธชาติ [ 16 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว20338 1-เร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว20338 2-เร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว20338 3-เร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/ว20337 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 16 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/20337 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.5/ว1611 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้อำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  [ 16 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/20211 การคัดเลือกเด็กและเยาวขนดีเด่น ประจำปี 2563 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าเี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี [ 16 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว 20312 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ Human Capital เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงการพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. [ 16 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว19934 ประชุมคณะกรรมการอำนวนการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  [ 15 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว20231 การขอรับการสนันสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษา [ 15 ต.ค. 2562 ]   
สพ 0023.3/ว20241 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม e - Payment ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล [ 15 ต.ค. 2562 ]   
 
 
 


เช่าห้องพักเพื่อจัดการเรียนการสอนเด็กเล็กระหว่างกา [ 9 ต.ค. 2562 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในงานราชการ จำนวน 2 เ [ 1 ต.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบ [ 25 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอ [ 25 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง องค์การบ [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้ [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ องค์การบริ [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อแผงกั้นจราจร ขนาด 1 x 2 เมตร แบบมีล้อ จำนวน 6 [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ จำนวน 1 เครื่อง (สำน [ 24 ก.ย. 2562 ]ซื้อโทรทัศน์ (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง [ 23 ก.ย. 2562 ]ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ [ 23 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ อำเภอด่ [ 23 ก.ย. 2562 ]ซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบล [ 23 ก.ย. 2562 ]เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแ [ 19 ก.ย. 2562 ]ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Networ [ 19 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารและแท่นชาร์ต (สำนักปลัด) อง [ 16 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ ยี่ห้อ HP รุ่น 30A [ 16 ก.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 13 ก.ย. 2562 ]จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมเช็คระยะ 230, [ 12 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) องค์การบริหารส่วนตำบ [ 10 ก.ย. 2562 ]

 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4299 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว4298 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19330-19341 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 กต. มท 0818.2/ว4267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ สน.คท. มท 0808.2/ว4291  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19423-19498 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19254-19329 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ไตรมาส1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19573-19648 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาของอปท.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19342-19346 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19347-19422 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว4294 [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4293 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/19499-19532 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ต.ค. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว142  [ 21 ต.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติตามมาตรา 20 (1) แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.2/ว5993  [ 21 ต.ค. 2562 ]
การกำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยะยาว และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขอัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 6290 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [อ้างถึง]  [ 19 ต.ค. 2562 ]
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4290 [แนวทางการพิจารณาฯ]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กพส. มท 0810.6/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562) กสธ. มท 0819.2/ว4288  [ 18 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว42  [ 18 ต.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4272  [ 18 ต.ค. 2562 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
 
 
 
อบต.ไผ่กองดิน ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่กองดิน ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.องค์พระ รายงานการเงินประจำปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.เดิมบาง ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เดิมบาง ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม รับลงทะเบียนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ตำบลหนองกระทุ่ม ประจำปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองกระทุ่ม รางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2562 [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยขมิ้น ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ [ 22 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.องค์พระ องค์การบริหารบริหารส่วนตำบลองค์พระ ร่วมกับ หน่วยจัดการต้นน้ำพุเตย จัดโครงการวันร [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.องค์พระ โครงการจิตอาสา บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ท้องถิ่นรักษ์โลก ร่วมมือกันทำความสะอาด ณ วัดคอกช [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ยุ้งทะลาย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการสารพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ [ 21 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
วิสาหกิจชุมชนบ้านดงเสลา
อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
 
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ต.ค. 2562)    อ่าน 653  ตอบ 0  
เรื่อง กองทุน * * * ้ยืมเงินระหว่างชาวบ้านกับธนาคารออมสิน (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 1763  ตอบ 1  
ฝากแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่การเกษตร กรมพัฒนาที่ดินด้วยนะครับ2 (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 619  ตอบ 0  
 
 
 
อบต.บ่อกรุ เจ้าพนักงานธุรการ (22 ต.ค. 2562)    อ่าน 1106  ตอบ 3
ทต.วังน้ำซับ เว็บไซต์(ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 1475  ตอบ 1
อบต.วังคัน เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังคัน อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ต.ค. 2562)    อ่าน 3133  ตอบ 1
อบต.องค์พระ เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ต.ค. 2562)    อ่าน 653  ตอบ 0
ทต.วังน้ำซับ  เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดี (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 1412  ตอบ 3
ทต.เจดีย์ รับเรื่องราว ร้องเรียน ร้องทุกข์ และตอบข้อซักถาม (29 ส.ค. 2562)    อ่าน 131  ตอบ 0
อบต.วังคัน รับโอนย้าย (27 ส.ค. 2562)    อ่าน 1961  ตอบ 1
อบต.พิหารแดง งบประมาณประจำปี 2560 (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 1788  ตอบ 2
ทต.วังน้ำซับ อยากเลี้ยงไก่ไข่ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 1250  ตอบ 2
ทต.โพธิ์พระยา เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี ยินดีต้อนรับค่ะ (25 ส.ค. 2562)    อ่าน 2215  ตอบ 8
 
 


 
  ระยะเวลาแล้วเสร็จงานบริการสาธารณะ ของ อบต.องค์พระ ท่านคิดว่าบริการใดรวดเร็ว และประทับใจมากที่สุด
  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การจัดเก็บภาษีป้าย โรงเรือน และบำรุงท้องที่
  การขออนุญาตก่อสร้าง
  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
  รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ
  การจดทะเบียนพาณิชย์
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player