หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ที่ทำการ อบต. องค์พระ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
คำขวัญประจำตำบล องค์พระ
“ นามองค์พระสูงล้ำ แหล่งธรรมหลวงพ่อพุธ
สวยสุดลำตะเพิน เจริญวัฒนธรรมชนเผ่า
บอกเล่าผู้นำเด่น ร่มเย็นธรรมชาติสวย ”
พื้นที่ผลผลิต
ทางการเกษตรในตำบล องค์พระ
ศาสนสถานในตำบล องค์พระ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล องค์พระ
ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อในชุมชนวัดโบสถ์
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์พระ
1
2
3
4
5
 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561– พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 65 
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ [ 4 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 6 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อใบเสร็จรับเงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 ศูนย์ [ 28 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 16 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างจัดทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 25 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาจัดทำรูปพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมใส่กรอบ จำนวน 2 รูป [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 27 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2565 [ 22 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 96 
ประกาศ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรางโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 31 
แผนการจัดเก็บภาษีป้าย พ.ศ.2566 [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 114 
แผนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 20 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 98 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ทั้ง 5 ศูนย์ [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 35 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 18 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 33 
จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 12/2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 14 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 77 
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 122 
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 60 ลิตร (สำนักปลัด) [ 13 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
 
 
 
สพ0023.2/ว 19808 แจ้งผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น รอบเมษายน 2564  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 19795 ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/19790 แจ้งผลการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๒  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
สพ 00223.3/19782 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.1/ว 3074 การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสิมป้องกัน และสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.1/ว3072 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนหรือบุคลกรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2566  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.1/ว3070 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 5  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.1/ว 3076 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.1/ว 3075 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ  [ 4 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ 19362 การประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการการประจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว19640 สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว19643 โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว19652 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว19648 การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 19649 หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว19630 ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ ๖ - ๑๙ ปี  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 19629 การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 19606 การสมัครเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.4/ ว19600 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอก การใช้แหล่งน้ำสาธารณะ และการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ ตามโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
สพ 0023.3/ว 19373 การประกาศผลการประเมินประประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565  [ 3 ต.ค. 2565 ]    
 
 
 


จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศ [ 15 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ทั้ง [ 15 ก.ย. 2565 ]จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู [ 6 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยว [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองคลัง) โดยว [ 2 ก.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิ [ 31 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ [ 22 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมประปา หมู่ที่ 3 บ้านวังโหรา (บริเวณ [ 22 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุการเกษตร (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โด [ 8 ส.ค. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมตรวจเช็คระยะ ๖๐,๐๐๐ [ 2 ส.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองการศึกษาฯ) [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมพร้อมตรวจเช็คระยะ ๓๖,๐๐๐ [ 27 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในห้องประชุมสภาและ [ 26 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 19 ก.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในสำนักงาน และบ้าน [ 6 ก.ค. 2565 ]

 
 
 
 
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว3129 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 3 ต.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7302  [ 3 ต.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว7303  [ 3 ต.ค. 2565 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว3126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ต.ค. 2565 ]
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
 
 
 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง การโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงาน [ 26 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.หนองสาหร่าย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำ [ 20 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.โพธิ์พระยา [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.โพธิ์พระยา ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
ทต.โพธิ์พระยา ดูงานเทศบาลเมืองลาดสวาย [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.องค์พระ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 65 
อบต.องค์พระ ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่ [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ศรีประจันต์ รายชื่อพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ศรีประจันต์ รายชื่อพนักงานครูเทศบาลผู้มีผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น [ 4 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.กฤษณา ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.ต้นตาล การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒ [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.พิหารแดง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.พิหารแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการกำจัดผักตบชวาวัชพืชทางน้ำและสิ่งปฏิกูลเพื่อเป [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.พิหารแดง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญา [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ปลายนา มอบข้าวสารอาหารแห้ง แก่ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้พิการ [ 3 ต.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
 
 
วิสาหกิจชุมชนบ้านดงเสลา
อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน
 
บริการ ส่งของไปต่างประเทศ (10 มิ.ย. 2565)    อ่าน 77  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (13 ต.ค. 2562)    อ่าน 1285  ตอบ 0  
เรื่อง กองทุน * * * ้ยืมเงินระหว่างชาวบ้านกับธนาคารออมสิน (4 พ.ค. 2560)    อ่าน 2379  ตอบ 1  
 
 


 
  ระยะเวลาแล้วเสร็จงานบริการสาธารณะ ของ อบต.องค์พระ ท่านคิดว่าบริการใดรวดเร็ว และประทับใจมากที่สุด
  รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การจัดเก็บภาษีป้าย โรงเรือน และบำรุงท้องที่
  การขออนุญาตก่อสร้าง
  การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
  รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ
  การจดทะเบียนพาณิชย์
 
 
E-Service
 
 
 
 
 


 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 080-654-8929,
       086-751-0930
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10