หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1  
 

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ  มีความประสงค์ที่จะดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ประจำปี  2561  ตามประกาศขององค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี  พ.ศ.2562  นั้น
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ข้อ 24 วรรคสอง  จึงขอความร่วมมือจากท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา อบต.องค์พระ สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562 ในวันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม 2562  เวลา 09.30  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 11.36 น. โดย คุณ ไพศาล นนท์แก้ว

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player