หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือมอบอำนาจ
หลักเกณฑ์การยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561– พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2562  
 

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561– พฤศจิกายน พ.ศ.2561 และเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปนับจนถึงวันที่1กันยายน2563 (ผู้ที่เกิดก่อน วันที่ 2กันยายน 2503) ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลองค์พระตามทะเบียนบ้านแต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ได้ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอาศัยในเขตพื้นที่ตำบลองค์พระก่อนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
(3) มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2กันยายน 2503
(สำหรับในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่1 มกราคมของปีนั้น)
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 – เดือนพฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2562 ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นลายลักษณ์อักษรให้ มายื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพโดยเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ชุด
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสินในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิพร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (สำหรับเตรียมการรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร)

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2561 เวลา 16.38 น. โดย คุณ ไพศาล นนท์แก้ว

ผู้เข้าชม 56 ท่าน

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 10 เม.ย. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player