หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศ การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
ประกาศ อบต.องค์พระ เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ อบต.องค์พระ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา และเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ อบต.องค์พระ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง เพื่อพิจารณาปรับค่าตอบแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ประกาศ อบต.องค์พระ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล เพื่อประอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ประกาศ อบต.องค์พระ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการลา และการมาทำงานสายของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศ อบต.องค์พระ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)     2      3