ระยะเวลาแล้วเสร็จงานบริการสาธารณะ ของ อบต.องค์พระ ท่านคิดว่าบริการใดรวดเร็ว และประทับใจมากที่สุด
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ( 7 )
15.56%
การจัดเก็บภาษีป้าย โรงเรือน และบำรุงท้องที่ ( 18 )
40.00%
การขออนุญาตก่อสร้าง ( 6 )
13.33%
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ( 3 )
6.67%
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการ ( 9 )
20.00%
การจดทะเบียนพาณิชย์ ( 2 )
4.44%